Ogólne warunki zakupu

1.     Zakres stosowania

  1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do dostaw i usług na rzecz HSI, chyba że wyraźnie zawarto inne porozumienia.
  2. Przyjmując nasze zamówienie dostawca deklaruje, że zgadza się z naszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu.
  3. Inne warunki dostawcy obowiązują tylko wtedy, gdy zostały przez nas uprzednio wyraźnie zaakceptowane na piśmie. Również przyjęcie towarów lub usług dostawcy lub zapłata nie oznacza zgody na jego ogólne warunki handlowe.

2.     Zamówienia

  1. Ważne są tylko pisemne zamówienia. Zmiany lub uzupełnienia zamówień, jak również zamówienia zawarte telefonicznie lub ustnie muszą być potwierdzone pisemnie.
  2. Każde zamówienie musi być potwierdzone pisemnie z powołaniem się na nasze dane zamówienia. Jesteśmy uprawnieni do bezpłatnego anulowania naszego zamówienia po upływie dwóch tygodni i braku niezmiennego pisemnego potwierdzenia ze strony dostawcy.
  3. Zlecenia ryczałtowe określają przedmiot dostawy oraz warunki i są wiążące, jeśli są wystawione z odpowiednim podpisem, kontrasygnowane przez dostawcę i otrzymane przez nas. Zobowiązanie ilościowe i terminowe dla dostaw wynika wyłącznie z przekazanych nam harmonogramów dostaw lub zleceń call-off. Te harmonogramy dostaw w ramach zamówienia zakupu lub harmonogramu call-off stają się wiążące, jeśli dostawca nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

3.     Terminy i konsekwencje ich przekroczenia

  1. Uzgodnione terminy i daty dostaw i usług są wiążącymi, istotnymi zobowiązaniami umownymi i należy je rozumieć jako dotarcie do miejsca spełnienia świadczenia. W przypadku spodziewanych lub zaistniałych opóźnień dostawca musi nas niezwłocznie powiadomić na piśmie.
  2. Jeżeli dostawca również nie dostarczy lub nie wykona świadczenia w wyznaczonym przez nas terminie, jesteśmy uprawnieni, nawet bez uprzedzenia, do odmowy przyjęcia, odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy również wtedy, gdy za opóźnienie odpowiedzialny jest pośrednik lub zleceniobiorca dostawcy. Koszty dodatkowe powstałe dla nas w wyniku jego zwłoki, w szczególności w wyniku konieczności pokrycia towaru w innym miejscu, ponosi dostawca.
  3. Bezwarunkowa akceptacja opóźnionej dostawy lub usługi nie oznacza zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych, które przysługują nam z tytułu opóźnionej dostawy lub usługi.
  4. W przypadku wcześniejszej dostawy niż uzgodniona, możemy zwrócić towar na koszt dostawcy. W przypadku przyjęcia wcześniejszych dostaw, termin płatności ceny kupna wynika z terminu dostawy uzgodnionego w zamówieniu.
  5. W przypadku opóźnienia w dostawie z reguły należna jest kara umowna w wysokości 0,5% za każdy tydzień kalendarzowy lub jego część, maksymalnie do 5% łącznie, od wartości zaległej części dostawy lub usługi, z uwzględnieniem ewentualnych szkód dodatkowych. We wszystkich innych kwestiach obowiązuje § 341 BGB.
  6. Jeżeli dostawa nie jest "DAP", "DDP" (zgodnie z Incoterms 2010) lub uzgodniono "free domicile, duty paid", dostawca musi udostępnić towar w odpowiednim czasie - uwzględniając zwyczajowy czas załadunku i wysyłki - i powiadomić nas o tym na 24 godziny przed datą odbioru, abyśmy mogli ze swej strony zlecić przewoźnikowi odbiór towaru.

4.     Nagrody

  1. Ceny podane w zamówieniu są cenami stałymi. Obowiązują one w całym okresie dostawy, aż do całkowitego zrealizowania zamówienia.
  2. Jeśli nie zawarto specjalnego porozumienia, ceny rozumiane są jako ceny bez cła ("DDP" według Incoterms 2010) łącznie z opakowaniem. Podatek VAT nie jest wliczony w cenę.
  3. Jeżeli ceny uzgodnione są wagowo, do kalkulacji stosuje się ustaloną przez nas wagę netto.
  4. Za przygotowanie ofert i wykonanie próbek nie przyznajemy wynagrodzenia. Kosztorysy są wiążące i nie podlegają wynagrodzeniu, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.

5.     Dostawa / wysyłka

  1. Do każdej dostawy dołączony jest dowód dostawy z podaniem numeru naszego zamówienia oraz opisem zawartości według rodzaju i ilości.
  2. 5.2 O ile nie uzgodniono dostawy z opłaconą przesyłką lub odbioru, towar jest transportowany na nasz adres wyłącznie w sposób przez nas wskazany. W przypadku nieprzestrzegania warunków dostawca ponosi dodatkowe koszty.
   Jesteśmy samoubezpieczycielami, a więc klientami zrzekającymi się praw.

6.     Gwarancja / zawiadomienie o wadach / jakość i dokumentacja

  1. Dostarczony towar musi być pod każdym względem zgodny z naszą specyfikacją zamówienia.
   Odbiór następuje po sprawdzeniu braku wad, w szczególności poprawności i kompletności, o ile i tak szybko, jak to jest możliwe w normalnym toku działalności. Wady powinny być zgłaszane przez nas niezwłocznie po ich wykryciu. W tym zakresie dostawca zrzeka się zarzutu opóźnionego zgłaszania wad.
  2. Wadliwe dostawy zostaną niezwłocznie zastąpione dostawami wolnymi od wad, a wadliwe usługi zostaną powtórzone w sposób wolny od wad.
  3. Naprawa wadliwych dostaw lub usług wymaga naszej zgody. W okresie, w którym przedmiot dostawy lub usługi nie znajduje się pod naszą opieką, ryzyko ponosi dostawca.
  4.  Jeżeli dostawca nie usunie wady nawet w wyznaczonym mu rozsądnym terminie, możemy według naszego uznania odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie i w każdym przypadku żądać odszkodowania uzupełniającego.
  5. W szczególnie pilnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zlecenia nam lub osobom trzecim ponownej obróbki wadliwego towaru na koszt dostawcy.
  6. Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w momencie zawarcia umowy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą wydania przedmiotu umowy lub udokumentowanego odbioru wykonanej usługi (przejście ryzyka).
  7. Jeżeli w wyniku wadliwego wykonania usługi lub dostawy poniesiemy koszty, w szczególności koszty transportu, dojazdu, robocizny, materiałów lub koszty kontroli towaru przychodzącego wykraczające poza zwykły zakres, koszty te ponosi dostawca. Oparte są one na kwocie rzeczywiście poniesionych wydatków.
   Nasze prawa zgodnie z §§ 478, 479 BGB pozostają nienaruszone.
  8. W przypadku wad prawnych dostawca zwalnia nas również z istniejących roszczeń osób trzecich, chyba że nie jest on odpowiedzialny za wadę prawną.
  9. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania w momencie dostawy przyjętych zasad nauki i techniki, uzgodnionych danych technicznych, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i ustawowych przepisów bezpieczeństwa dla swoich usług. Dostawca zobowiązuje poddostawców w takim samym zakresie i w ramach możliwości prawnych.
  10. Jeżeli dostawca posiada certyfikowany system zarządzania jakością, jest on zobowiązany do przesłania nam kopii certyfikatu i poinformowania nas bez wezwania o jego przedłużeniu lub utracie ważności. Odpowiednią dokumentację należy przechowywać i przedkładać nam na żądanie.
  11. Dostawcy, którzy nie posiadają ważnie certyfikowanego systemu zarządzania jakością, przy przyjęciu zlecenia automatycznie deklarują gotowość do umożliwienia nam przeprowadzenia zapowiedzianych audytów dostawców oraz do wspierania tych audytów.
  12. Zmiany w przedmiocie dostawy wymagają naszej uprzedniej pisemnej zgody.

7.     Odpowiedzialność

  1. Dostawca jest zobowiązany do zrekompensowania nam szkód i naszych nakładów, które powstały bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wadliwej dostawy lub usługi, z powodu naruszenia urzędowych przepisów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn prawnych, chyba że nie jest on odpowiedzialny za naruszenie obowiązku. W przypadku szkód poniesionych przez nas bezpośrednio lub pośrednio w wyniku naruszenia gwarancji, dostawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy.
  2. W przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt dostawca jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, jeżeli i o ile szkoda została spowodowana wadą towaru dostarczonego przez dostawcę. W przypadku odpowiedzialności z tytułu winy obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy wina leży po stronie dostawcy. Jeżeli przyczyna szkody leży w zakresie odpowiedzialności dostawcy, to na dostawcy spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. W takich przypadkach dostawca ponosi wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego lub wycofania towaru. HSI ma prawo zażądać od dostawcy dowodu posiadania rozszerzonego ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt.
  3. Osoby, które w ramach realizacji umowy wykonują prace na terenie naszego zakładu, zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów zakładowych. Odpowiedzialność za wypadki, którym ulegną te osoby na terenie zakładu jest wykluczona, chyba że było to spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.

8.     Prawa własności osób trzecich

  1. Dostawca gwarantuje, że korzystanie z dostarczonych towarów nie narusza żadnych praw własności przemysłowej, takich jak patenty lub wzory użytkowe, innych praw lub tajemnic handlowych osób trzecich - również w kraju użytkowania. W związku z tym, na pierwsze pisemne żądanie, zwolni nas on od wszelkich roszczeń osób trzecich.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, o ile produkuje towary wyłącznie według naszych rysunków i wzorów i nie wiedział lub nie powinien był wiedzieć, że produkcja tych towarów narusza prawa osób trzecich.

9.     Faktury / płatności / miejsce wykonania

  1. Faktury wystawiane są niezwłocznie po wysyłce towarów, z podaniem numeru zamówienia i numeru artykułu. Podatek od sprzedaży należy wykazać oddzielnie.
  2. Płatność będzie dokonana pod warunkiem prawidłowej dostawy oraz poprawności ceny i kalkulacji. W przypadku stwierdzenia wady podlegającej gwarancji mamy prawo do wstrzymania płatności do czasu wypełnienia obowiązku gwarancyjnego.
  3. Warunki płatności są każdorazowo negocjowane, ustalane i potwierdzane z dostawcą.
  4. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne w terminie 14 dni minus 3% skonto lub 30 dni netto. Okres ten biegnie od momentu otrzymania przez nas faktury i towaru lub wykonania usługi. Płatność zostanie dokonana pod warunkiem weryfikacji faktury. (zob. również pkt 3.4)
  5. W przypadku zwłoki w płatności dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy dopiero po wyznaczeniu terminu z zagrożeniem odmowy.
  6. Obliczenie przepracowanych godzin przyjmuje się wyłącznie na podstawie godzin pracy podpisanych przez nas i naszych przedstawicieli.

10.  Własność dostarczonych przez nas materiałów i rysunków / tajemnica / przedłużone zastrzeżenie własności przez dostawcę

  1. Wszystkie rysunki, szkice, obliczenia, wzory, narzędzia, sprawdziany itp. przekazane przez nas dostawcy w celu złożenia oferty lub realizacji zamówienia lub przygotowane przez dostawcę na nasze zlecenie pozostają naszą własnością i nie mogą być wykorzystywane przez dostawcę do innych celów, powielane lub udostępniane osobom trzecim.
  2. Zastrzegamy sobie prawo własności przemysłowej do wszystkich rysunków i dokumentów przekazanych dostawcy.
  3. Dostarczone przez nas materiały należy udostępnić nam bezpłatnie i w nienagannym stanie po zakończeniu umowy. Dostawca musi przechowywać materiał z zachowaniem ostrożności przedsiębiorcy i jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas, jeśli konfiskata lub inne środki bezpieczeństwa mogłyby naruszyć naszą własność.
  4. Bezpośrednie dostawy takich materiałów do osób trzecich są zasadniczo wykluczone. Ponadto, dostawca zobowiązuje się nie oferować części specyficznych dla HSI w katalogach lub innych dokumentach reklamowych lub handlowych.
   W przypadku naruszenia zobowiązań dostawcy jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru uzyskanego w wyniku naruszenia umowy lub naprawienia powstałej szkody.
  5. Dostawca nie może bez naszej wyraźnej zgody wykorzystywać faktu nawiązania stosunków handlowych do celów reklamowych lub public relations. Poddostawcy są zobowiązani do przestrzegania tego postanowienia.
  6. Rozszerzone lub rozbudowane zastrzeżenie własności ze strony dostawcy wymaga dla swej skuteczności wyraźnego, odrębnego porozumienia z nami.

11.  Zgodność z zasadami

  1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych, w szczególności również przepisów dotyczących traktowania pracowników, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz do działania na rzecz zmniejszenia negatywnych skutków dla ludzi i środowiska w swojej działalności.
  2. Dostawca gwarantuje przestrzeganie i stosowanie się do uznanych na arenie międzynarodowej kodeksów postępowania (np. BSCI). Dostawca jest zobowiązany do nałożenia powyższych obowiązków również na swoich poddostawców.
  3. HSI ma prawo do monitorowania przestrzegania przyjętych zobowiązań w dowolnym czasie poprzez kontrole na miejscu oraz do żądania od dostawcy w dowolnym czasie informacji i odpowiednich dowodów potwierdzających spełnienie przyjętych zobowiązań. HSI może również przekazać te prawa dostawcy usług lub firmie audytorskiej działającej na zlecenie HSI.
  4. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony środowiska (np. REACH-VO) w zakresie produkcji i jakości produktów, obowiązujących w siedzibie naszego przedsiębiorstwa dla dostaw/usług, a także dla usług zleconych lub dodatkowych osób trzecich. W szczególności dostawca gwarantuje, że dostawy i usługi, które mają być dla nas świadczone, są wolne od substancji szkodliwych.
   Dostawca odpowiada za zgodność dostarczonych produktów z wymogami ochrony środowiska oraz za wszelkie szkody następcze wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska i/lub braku zanieczyszczeń w produktach, o ile dostawca jest odpowiedzialny za naruszenie odpowiednich przepisów i wartości granicznych.
  5. Dostawca dostarczy przedmiot dostawy (towar) ze wszystkimi dopuszczeniami i innymi technicznymi i prawnymi wymaganiami niezbędnymi do dystrybucji w Europie, w szczególności również w Republice Federalnej Niemiec, np. (jeśli dotyczy) ze znakiem TÜV, ze znakiem FSC, ze znakiem CE wraz z odpowiednią deklaracją zgodności CE i jeśli dotyczy, również z prawidłowym wpisem do rejestru Elektro-Altgeräte-Register (EAR) lub zgodnie z wymogami Batteriegesetz (BattG - niemiecka ustawa o bateriach).
   Wszystkie dane techniczne dotyczące towaru muszą być zgodne z ofertą dostawcy.
  6. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia HSI wszystkich certyfikatów dotyczących danego wyrobu w ich aktualnej wersji w ciągu 5 dni roboczych na żądanie HSI.
  7. HSI jest uprawniona do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawca nie przestrzega zasadniczo warunków. Warunkiem tego jest wcześniejsze bezowocne ostrzeżenie.

12.  Siła wyższa

  1. Siła wyższa, spory zbiorowe, zakłócenia w pracy nie z naszej winy, zamieszki, środki urzędowe i inne nieuniknione wydarzenia uprawniają nas - bez uszczerbku dla naszych innych praw - do odstąpienia od umowy w całości lub w części, o ile powodują one znaczne zmniejszenie naszych wymagań i nie są nieznaczne w czasie.

13.  Kontrola eksportu i cła

  1. Dostawca zobowiązuje się zezwolić organom celnym na sprawdzenie dowodów pochodzenia i deklaracji dostawcy w dowolnym czasie oraz na dostarczenie wszelkich urzędowych potwierdzeń, które mogą być wymagane.
   Odpowiednie dokumenty należy przekazać nam na żądanie. Dostawca zapewnia bezzwłoczne powiadomienie HSI o zmianach pochodzenia.
  2. Jeśli zadeklarowane pochodzenie nie zostanie uznane przez władze, dostawca jest zobowiązany - jeśli jest winny działania umyślnego lub zaniedbania - do zrekompensowania nam powstałych szkód.
  3. Jeśli usługi świadczone przez dostawcę podlegają zezwoleniom eksportowym, dostawca poinformuje nas o tym fakcie pisemnie bez wezwania. Jeżeli dostawca w sposób zawiniony pominie te informacje, jest on zobowiązany do wyrównania nam powstałej szkody.
  4. Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną nam udostępnione przez dostawcę bezzwłocznie na żądanie.

14.  Miejsce wykonania i prawo właściwe

  1. Miejscem wykonania wszystkich dostaw i usług jest Iserlohn. Miejscem wykonania dla wszystkich płatności jest Iserlohn. Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych jest sąd w Iserlohn.
  2. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie przepisów niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego (prawo kolizyjne) oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach sprzedaży).
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków oraz dalszej zawartej umowy jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność warunków w pozostałych aspektach. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem, które jest do niego jak najbardziej zbliżone pod względem sukcesu gospodarczego.

Stoisko: październik 2019