OWH

OWH - ogólne warunki handlowe

Zakres stosowania

1.     Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują przedsiębiorców, osoby prawne prawa publicznego oraz fundusze specjalne prawa publicznego.

 

Nasze dostawy i usługi są realizowane wyłącznie na podstawie poniższych warunków.

Warunki partnera, które nie zostały przez nas wyraźnie uznane, są nieważne.

 

Przepisy ogólne

2.     Strony umowy niezwłocznie potwierdzają ustne uzgodnienia w formie pisemnej.

3.     Zamówienia stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przez nas zamówienia lub dostawy.

4.     Informacje i ilustracje zawarte w broszurach i katalogach są wartościami przybliżonymi, zwyczajowo stosowanymi w branży, chyba że zostały one przez nas wyraźnie określone jako wiążące.

 

Umowy długoterminowe i typu call-off, korekta cen

5.     Umowy na czas nieokreślony mogą być rozwiązane z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6.     Jeżeli w przypadku umów długoterminowych (umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz umowy na czas nieokreślony) nastąpi istotna zmiana kosztów wynagrodzeń, materiałów lub energii, każda ze stron umowy będzie miała prawo żądać negocjacji w sprawie odpowiedniej korekty ceny, uwzględniającej te czynniki.

7.     Jeśli nie uzgodniono wiążącej ilości zamówienia, wówczas podstawą naszych obliczeń jest niewiążąca ilość zamówienia (ilość docelowa) oczekiwana przez partnera w danym okresie. Jeśli partner zakupi mniejszą ilość niż docelowa, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego podwyższenia ceny jednostkowej. Jeśli partner zakupi więcej niż ilość docelowa, odpowiednio obniżymy cenę jednostkową, pod warunkiem, że partner powiadomi nas o dodatkowym zapotrzebowaniu co najmniej 2 miesiące przed dostawą.

8.     W przypadku umów dostawy na żądanie wiążące ilości muszą zostać nam zgłoszone telefonicznie co najmniej 2 miesiące przed terminem dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej. Koszty dodatkowe spowodowane opóźnieniem wezwania lub późniejszymi zmianami wezwania w odniesieniu do czasu lub ilości przez naszego partnera ponosi on; decydująca w tym względzie jest nasza kalkulacja.

 

Poufność

9.     Każda strona umowy będzie wykorzystywać wszystkie dokumenty (w tym próbki, modele i dane) oraz wiedzę, które otrzyma w ramach stosunków handlowych, wyłącznie do wspólnie realizowanych celów i zachowa je w tajemnicy przed osobami trzecimi z taką samą starannością, jak własne odpowiednie dokumenty i wiedzę, jeżeli druga strona umowy oznaczy je jako poufne lub ma oczywisty interes w utrzymaniu ich w tajemnicy. Obowiązek ten rozpoczyna się wraz z pierwszym otrzymaniem dokumentów lub wiedzy i kończy się 36 miesięcy po zakończeniu stosunków handlowych.

10.  Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów i wiedzy, które są powszechnie znane lub które były już znane stronie umowy w momencie ich otrzymania bez obowiązku zachowania tajemnicy, lub które są następnie przekazywane przez osobę trzecią uprawnioną do ich przekazania, lub które są opracowywane przez stronę umowy otrzymującą bez korzystania z dokumentów lub wiedzy drugiej strony umowy, które mają być zachowane w tajemnicy.

 

Rysunki i opisy

11.  Jeżeli jedna z umawiających się stron przekazuje drugiej rysunki lub dokumenty techniczne dotyczące towarów, które mają być dostarczone lub ich wytworzenia, pozostają one własnością przedkładającej je umawiającej się strony.

 

Próbki i środki produkcji

12.  Koszty produkcji próbek i środków produkcji (narzędzia, formy, szablony itp.), o ile nie uzgodniono inaczej, są fakturowane oddzielnie od dostarczanego towaru. Dotyczy to również urządzeń produkcyjnych, które muszą być wymieniane ze względu na zużycie.

13.  Koszty konserwacji i właściwego przechowywania, jak również ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia środków produkcji ponosi nasza firma.  

14.  Jeżeli partner zawiesi lub zakończy współpracę w okresie produkcji próbek lub środków produkcji, ponosi on wszystkie koszty produkcji poniesione do tego czasu.

15.  Środki produkcji pozostają w naszym posiadaniu, nawet jeśli partner za nie zapłacił, co najmniej do momentu rozliczenia umowy dostawy. Następnie partner jest uprawniony do żądania zwrotu środków produkcji, jeżeli osiągnięto polubowne porozumienie w sprawie terminu zwrotu, a partner w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych. 

16.  Środki produkcji przechowujemy nieodpłatnie przez trzy lata od ostatniej dostawy do naszego partnera. Następnie w ciągu 6 tygodni zwrócimy się do naszego partnera na piśmie z prośbą o komentarz na temat dalszego wykorzystania. Nasze zobowiązanie do składowania urządzeń produkcyjnych wygasa, jeśli w ciągu tych 6 tygodni nie zostaną zgłoszone żadne uwagi lub nie zostanie złożone nowe zamówienie. 

17.  Środki produkcji związane z klientem mogą być wykorzystywane przez nas do dostaw dla osób trzecich tylko za uprzednią pisemną zgodą naszego partnera.

 

Ceny

18.  Nasze ceny są w euro bez podatku od sprzedaży, opakowania, frachtu, wysyłki i ubezpieczenia.

19.  Nasze ceny odnoszą się do tej samej jednostki ilościowej, co jednostka opakowania, tj. 1 sztuka, 1 metr, 1 kg, 1 para, 1 karton lub 1 opakowanie samoobsługowe. Wyjątki (na 100 sztuk = %) są oznaczone w cenniku przez %.

20.  Nasze ceny w sklepie internetowym zawierają podatek VAT oraz podane tam koszty wysyłki.

 

Warunki płatności

21.  Wszystkie faktury są płatne w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

22.  Jeżeli bezsprzecznie dostarczyliśmy częściowo wadliwy towar, nasz partner jest mimo to zobowiązany do zapłaty za część wolną od wad, chyba że dostawa częściowa go nie interesuje. We wszystkich innych kwestiach partner może dokonywać potrąceń jedynie z roszczeniami wzajemnymi, które stały się prawomocne lub są bezsporne.

23.  w przypadku zaległych płatności będziemy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę według stawki naliczanej nam przez bank dla kredytów w rachunku bieżącym, ale co najmniej 8 punktów procentowych powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego w danym czasie.

24.  W przypadku zwłoki w płatności możemy, po pisemnym powiadomieniu partnera, zawiesić wykonywanie naszych zobowiązań do czasu otrzymania płatności.

25.  Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie za zgodą i tylko na poczet wykonania oraz pod warunkiem, że mogą być zdyskontowane. Opłaty dyskontowe naliczane są od daty wymagalności faktury. Wyklucza się poręczenie za terminowe przedstawienie weksla i czeku oraz za złożenie protestu weksla. 

26.  Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie o zapłatę jest zagrożone przez brak zdolności płatniczej partnera, możemy odmówić spełnienia świadczenia i wyznaczyć partnerowi odpowiedni termin, w którym musi on dokonać zapłaty równolegle z dostawą lub złożyć zabezpieczenie. W przypadku odmowy ze strony partnera lub bezskutecznego upływu terminu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania.

27.  Jeśli partner korzysta z usług centralnej firmy rozliczeniowej, to rozliczenie zwalniające z długu następuje dopiero po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.

28.  Formy płatności w Sklepie Internetowym są podawane przez sprzedawcę, kupujący wybiera przy wprowadzaniu zamówienia żądaną przez siebie formę płatności.

 

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

29.  Umowa sprzedaży dochodzi do skutku tylko między kupującym a sprzedawcą (Iserlohner-Haken.de). 30. Wszystkie reprezentowane towary dochodzą do skutku tylko między kupującym a sprzedawcą.

30.  Wszystkie prezentowane towary i ceny w sklepie internetowym www.iserlohner-haken.de nie są wiążącymi ofertami, lecz zaproszeniem do złożenia oferty przez użytkownika / kupującego.

31.  Kupujący wraz ze swoim zamówieniem składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Poprzez potwierdzenie AGB przez kupującego są one akceptowane przez kupującego.

32.  Przed wysłaniem zamówienia Kupujący będzie miał możliwość wglądu, zmiany i korekty wszystkich informacji zawartych w formularzu zamówienia.

33.  Sprzedający (Iserlohner-Haken.de) wysyła kupującemu potwierdzenie otrzymania oferty. Potwierdzenie odbioru jest jednocześnie przyjęciem oferty i pozwala na dojście umowy sprzedaży do skutku.

 

Przechowywanie tekstu umowy

34.  Zapisywane jest zamówienie z danymi zamówienia wprowadzonymi przez kupującego, jak również zawarte w umowie AGB. W potwierdzeniu odbioru sprzedającego (Iserlohner-Haken.de), które jest wysyłane natychmiast po wysłaniu zamówienia, wszystkie dane zamówienia przyszłej umowy są ponownie zawarte i mogą być wydrukowane. Ogólne warunki handlowe można wydrukować w trakcie procesu zamawiania lub bezpośrednio po nim, klikając na link na stronie internetowej. Faktura, z którą zawierana jest umowa, jest wysyłana e-mailem, można ją również zapisać i wydrukować.

 

Dostawa

35.  O ile nie uzgodniono inaczej, dostarczamy "ex works". Decydujące dla dotrzymania terminu dostawy lub okresu dostawy jest zgłoszenie przez nas gotowości do wysyłki lub odbioru.

36.  Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem przez nas potwierdzenia zlecenia i ulega stosownemu przedłużeniu, jeśli spełnione są warunki określone w punkcie 58.

37.  Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie. Będą one fakturowane oddzielnie. Zaległości, które nie zostaną anulowane, zostaną doliczone do następnego zamówienia.

38.  W granicach tolerancji 10 procent całkowitej ilości zamówienia dopuszczalne są nadwyżki lub niedobory dostaw związane z produkcją. Cena całkowita ulega zmianie zgodnie z ich zakresem. W przypadku stłuczenia doliczamy dopłatę w wysokości 1,90 € za sztukę.

 

Wysyłka i przeniesienie ryzyka

39.  Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki musi zostać niezwłocznie przejęty przez partnera. W przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do wysłania ich według własnego uznania lub przechowania ich na koszt i ryzyko partnera.

40.  W przypadku braku specjalnego porozumienia sami wybieramy środek transportu i trasę przewozu. 

41.  Ryzyko przechodzi na partnera z chwilą przekazania towaru kolei, spedytorowi lub przewoźnikowi albo z chwilą rozpoczęcia składowania, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia zakładu lub magazynu, nawet jeśli podjęliśmy się dostawy.

 

Opóźnienie w dostawie

42.  O ile możemy przewidzieć, że towar nie może zostać dostarczony w terminie dostawy, poinformujemy o tym niezwłocznie partnera w formie pisemnej, podamy przyczyny i w miarę możliwości podamy przewidywany termin dostawy.

43.  Jeżeli dostawa opóźnia się z powodu okoliczności wymienionej w Klauzuli 58 lub z powodu działania lub zaniechania partnera, zostanie przyznane odpowiednie do okoliczności przedłużenie terminu dostawy.

44.  Partner jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy ponosimy odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu dostawy, a partner bezskutecznie wyznaczył nam odpowiedni termin dodatkowy.

 

Zachowanie tytułu

45.  Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego towaru do momentu uregulowania wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z partnerem. 

46.  Partner jest uprawniony do sprzedaży tych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile w odpowiednim czasie wypełni swoje zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych z nami. Nie może on jednak zastawić towaru zastrzeżonego ani przenieść go na zabezpieczenie. Zobowiązuje się on do zabezpieczenia naszych praw w przypadku uznania odsprzedaży towaru zastrzeżonego.

47.  W przypadku naruszenia obowiązków przez partnera, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i odebrania towaru po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu wyznaczonego partnerowi do spełnienia świadczenia; ustawowe postanowienia o nieobowiązywaniu terminu dodatkowego pozostają nienaruszone. Partner jest zobowiązany do wydania towaru. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeśli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku partnera.

48.  Partner niniejszym odstępuje nam w celu zabezpieczenia wszystkie roszczenia i prawa wynikające ze sprzedaży lub dzierżawy towaru, do których jesteśmy uprawnieni i które mogły zostać przyznane partnerowi. Niniejszym przyjmujemy zlecenie.

49.  Przetwarzanie lub obróbka towaru zastrzeżonego będzie zawsze wykonywana przez partnera w naszym imieniu. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony lub nierozłącznie zmieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, wówczas nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przetworzonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetworzenia lub zmieszania.

Jeśli nasz towar zostanie połączony lub nierozłącznie zmieszany z innymi rzeczami ruchomymi w jedną rzecz i jeśli ta druga rzecz ma być traktowana jako rzecz główna, partner przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie do tego, jak dalece należy do niego rzecz główna. Partner będzie przechowywał dla nas własność lub współwłasność w bezpiecznym miejscu. Pod wszystkimi innymi względami do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia, łączenia lub mieszania stosuje się te same przepisy, co do towarów objętych zastrzeżeniem własności.

50.  Partner musi nas niezwłocznie poinformować o wszelkich środkach egzekucyjnych osób trzecich w stosunku do zastrzeżonego towaru, w stosunku do odstąpionych nam wierzytelności lub innych zabezpieczeń, przekazując nam dokumenty niezbędne do interwencji. Dotyczy to również wszelkiego innego rodzaju upośledzeń.

51.  Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza zabezpieczone wierzytelności łącznie o więcej niż 20 procent, na żądanie partnera będziemy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń.

 

Wady materiałowe

52.  Partner musi niezwłocznie po otrzymaniu towaru w miejscu przeznaczenia złożyć pisemne zawiadomienie o widocznych wadach, a o wadach ukrytych niezwłocznie - najpóźniej jednak w ciągu 6 miesięcy od otrzymania towaru - po stwierdzeniu wady.

53.  Jakość towaru jest określona wyłącznie przez uzgodnione techniczne specyfikacje dostawy. Jeśli mamy dostarczyć towar według rysunków, specyfikacji, wzorów itp. naszego partnera, to ten ostatni przejmuje ryzyko przydatności do zamierzonego celu. Decydujący dla umownego stanu towaru jest moment przejścia ryzyka zgodnie z punktem 32. Zamówienia specjalne i produkty wykonane na zamówienie są wykluczone z możliwości zwrotu.

54.  W naszych dostawach przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec, np. rozporządzenia REACH (rozporządzenie WE nr 1907/2006), ustawy o zwrocie i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ElektroG) jako krajowej implementacji dyrektywy 2002/95/WE (RoHS) i dyrektywy 2002/96/WE (WEEE) oraz ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji jako krajowej implementacji dyrektywy UE 2000/52/WE.

O istotnych zmianach dotyczących towaru, możliwości jego dostarczenia, przydatności lub jakości, w szczególności spowodowanych rozporządzeniem REACH, będziemy niezwłocznie informować partnera i w poszczególnych przypadkach uzgodnimy z nim odpowiednie działania.

55.  Nie ponosimy odpowiedzialności za wady materiałowe wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, błędnego montażu lub uruchomienia przez partnera lub osoby trzecie, normalnego zużycia, błędnego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, ani za skutki niewłaściwych zmian lub napraw dokonanych przez partnera lub osoby trzecie bez naszej zgody. To samo dotyczy wad, które tylko nieznacznie zmniejszają wartość lub przydatność towaru.

56.  Roszczenia z tytułu wad fizycznych ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Nie dotyczy to przypadków, gdy prawo przewiduje dłuższe okresy, w szczególności w przypadku wad budynku oraz w przypadku towarów, które zostały użyte w budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość.

57.  Jeżeli uzgodniono odbiór towaru lub wstępną kontrolę próbki, wyklucza się zgłaszanie wad, które partner mógł wykryć w trakcie starannego odbioru lub wstępnej kontroli próbki.

58.  Musimy mieć możliwość wykazania zarzucanej nam wady. Reklamowany towar należy niezwłocznie odesłać na nasze żądanie; w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosimy koszty transportu. Jeśli partner nie wypełni tych zobowiązań lub bez naszej zgody dokona zmian w reklamowanym towarze, traci on wszelkie roszczenia z tytułu wad fizycznych.

59.  W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej w terminie, według naszego uznania naprawimy reklamowany towar lub dostarczymy bezusterkową wymianę.

60.  Jeśli nie wypełnimy tych zobowiązań lub nie wypełnimy ich zgodnie z umową w rozsądnym terminie, partner może wyznaczyć nam na piśmie ostateczny termin, w którym musimy wypełnić nasze zobowiązania. Po bezskutecznym upływie tego terminu partner może zażądać obniżenia ceny, odstąpić od umowy lub dokonać koniecznych poprawek we własnym zakresie lub zlecić je osobie trzeciej na nasz koszt i ryzyko. Zwrot kosztów jest wykluczony, o ile nakłady wzrosną, ponieważ towar po naszej dostawie został przewieziony w inne miejsce, chyba że odpowiada to przeznaczeniu towaru.

61.  Partnerowi przysługują wobec nas ustawowe prawa regresu tylko wtedy, gdy nie zawarł on ze swoim klientem żadnych umów wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Ponadto ostatnie zdanie Klauzuli 50 stosuje się odpowiednio do zakresu roszczeń z tytułu prawa regresu.

62.  Zwroty zawsze wymagają wcześniejszego uzgodnienia z naszym działem obsługi i nadania numeru RMA. Towar wolny od wad zostanie przyjęty z powrotem tylko za naszą wyraźną zgodą. Nota kredytowa zostanie wystawiona po potrąceniu 20% opłaty za przywrócenie do stanu pierwotnego, jednak nie mniej niż 3,50 EURO za sztukę. Noty debetowe nie będą akceptowane z zasady.

 

Inne roszczenia, odpowiedzialność

63.  O ile poniżej nie podano inaczej, inne i dalsze roszczenia partnera wobec nas są wykluczone. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego oraz z czynów niedozwolonych. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym dostarczonym towarze. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysku lub inne straty finansowe poniesione przez partnera. 

64.  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub pracowników wyższego szczebla lub zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiadamy - z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli ustawowych lub pracowników wyższego szczebla - tylko za rozsądnie przewidywalne szkody typowe dla umowy. 

65.  Ponadto ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadkach, w których w przypadku wad dostarczonego towaru przejmowana jest odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt za szkody osobowe lub rzeczowe na prywatnie użytkowanych przedmiotach. Nie obowiązuje ona również w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała oraz w przypadku braku gwarantowanych właściwości, jeśli i o ile celem gwarancji była właśnie ochrona partnera przed szkodami, które nie wystąpiły w samym dostarczonym towarze. 

66.  O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, współpracowników, personelu, przedstawicieli prawnych i osób działających w naszym imieniu. 

67.  Ustawowe regulacje dotyczące ciężaru dowodu pozostają przy tym bez zmian.

 

Siła wyższa

68.  Siła wyższa, spory zbiorowe, rozruchy, środki urzędowe, niedostarczenie towaru przez naszych dostawców oraz inne nieprzewidywalne, nieuniknione i poważne zdarzenia zwalniają partnerów umowy z ich zobowiązań wykonawczych na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Dotyczy to również sytuacji, gdy zdarzenia te wystąpią w czasie, gdy dana strona umowy jest w zwłoce, chyba że spowodowała ona zwłokę umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Partnerzy umowy są zobowiązani do niezwłocznego udzielenia niezbędnych informacji w granicach rozsądku i do dostosowania w dobrej wierze swoich zobowiązań do zmienionych okoliczności.

 

Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

69.  O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba naszej firmy. 

70.  Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów prawnych, również w ramach postępowania dotyczącego weksli i czeków, jest siedziba naszej firmy. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia kroków prawnych w siedzibie partnera

71.  Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

72.  Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG - "wiedeńska konwencja o sprzedaży").

Stan: lipiec 2013 r.