Polityka prywatności

Przepisy o ochronie danych osobowych

I. Postanowienia ogólne

1.1 Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników serwisu przez „Hermann Schwerter Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-520) przy ul. Sadowej 13A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193195, NIP 1180061793, REGON 010739157, kapitał zakładowy 68 200 zł  (dalej Administrator) i ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych firmy Hermann Schwerter Polska Sp. Z o.o., aplikacji mobilnych i platform w mediach społecznościowych (dalej Kanał cyfrowy).

 

1.2 W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Danymi Osobowymi są: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony internetowej, zdjęcie, adres pocztowy, położenie geograficzne.

 

II. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora

2.1. Użytkownik serwisu, który odwiedza i korzysta z platform i usług cyfrowych Administratora może podać Dane Osobowe poprzez:
2.1.1. Formularz kontaktowy
2.1.2. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
2.1.3. Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Administratora

 

2.2. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora, takie jak: adres IP; logi cyfrowe; informację o skorzystaniu ze stron internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.


2.3. Dane Osobowe są wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem (w tym do celów reklamowych) i w granicach prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).


2.4. Dane Osobowe są także przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy, ewentualnego ustalenia, dochodzenia (w tym windykacji) lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora, udzielania odpowiedzi na wnioski uprawnionych instytucji dotyczące udostępniania Danych Osobowych.


2.5. Jeżeli Użytkownik serwisu kontaktuje się z Administratorem mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego, Administrator zachowuje podane przez Użytkownika Dane Osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika. Podanie dalszych informacji jest dobrowolne i tylko ułatwia Administratorowi skontaktowanie się z Użytkownikiem w celu odpowiedzi na zapytanie. Administrator usuwa Dane Osobowe, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane lub ogranicza przetwarzanie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.


2.6. Jeśli Użytkownik korzysta z serwisu wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie rejestruje się lub w inny sposób nie przekazuje Administratorowi informacji, Administrator zbiera tylko Dane Osobowe, które przeglądarka Użytkownika przekazuje na serwer Administratora. Jeśli Użytkownik chce przeglądać serwis Administrator zbiera następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania Użytkownikowi serwisu oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa: 
2.6.1. adres IP;
2.6.2. data i godzina zgłoszenia;
2.6.3. różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
2.6.4. status dostępu / kod statusu http;
2.6.5. strona internetowa, z której nadeszło żądanie;
2.6.6. przeglądarka;
2.6.7. system operacyjny i jego interfejs;
2.6.8. język i wersja oprogramowania przeglądarki;.
2.6.9. pliki cookies.


2.7. Dane Osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom, w szczególności organom państwowym, na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.


2.8. Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wykonania lub rozwiązania umowy lub do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

III. Cel przetwarzania Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
3.1.1. korzystania z funkcjonalności Serwisu;
3.1.2. kontaktu z Użytkownikiem;
3.1.3. zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem;
3.1.4. przeprowadzenia konkursów;
3.1.5. marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora Serwisu;
3.1.6. przesyłania ofert promocyjnych oraz darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
3.1.7. wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Administratora Serwisu oraz przez podmioty 
z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
3.1.8. uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Administratora serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.


3.2. Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Administratora serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.


3.3. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres: hsp@hsp.pl

 

IV. Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

4.1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
4.1.1. Administrator;
4.1.2. Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy 
te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Administratora do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
4.1.3. Pracownicy Administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora.
 

V. Dane Osobowe po zaprzestaniu korzystania z usług Administratora

5.1. Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, 
chyba że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.


5.2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać 
te spośród Danych Osobowych, które:
5.2.1. są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi. Rozliczenie usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
5.2.2. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług;
5.2.3. są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
5.2.4. w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.


5.3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z usług (tj. niezgodnie z obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.

 

VI.   Prawa Użytkownika w odniesieniu do jego Danych Osobowych

6.1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adres: hsp@hsp.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego Danych Osobowych. Ponadto usunięcie niektórych Danych Osobowych może utrudnić korzystanie z niektórych usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).


6.2. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem Danych Osobowych, do których przetwarzania Administrator pozostaje uprawniony na mocy przepisów prawa. Użytkownik posiada także prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich Danych Osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: hsp@hsp.pl.


6.3. Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila

na adres: hsp@hsp.pl.


6.5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila 
na adres: hsp@hsp.pl.

 

VII. Polityka Cookies

7.1. Polityka Cookies serwisu Administratora jest skierowana do Użytkowników tego serwisu oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.


7.2. Administratorem plików Cookies jest Hermann Schwerter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-520) przy ul. Sadowej 13A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193195, NIP 1180061793, REGON 010739157, kapitał zakładowy 68 200 zł.


7.3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym Użytkownika strony internetowej. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


7.4. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.


7.5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies przez Administratora na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik ten wyraża za pomocą ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.


7.6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Pliki Cookies jest Administrator.

 

7.7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
7.7.1. dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
7.7.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie zawartości strony;
7.7.3. notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie.


7.8. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies, tj.:
7.8.1. tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
7.8.2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


7.9. Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies.


7.10. Pliki Cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników.


7.11. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek, jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików Cookies, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku Cookies sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.


7.12. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika  (tj. np. komputerze), jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

 

VIII. Integracja map Google

8.1. Administrator na stronie internetowej korzysta z oferty Google Maps. Dzięki temu wyświetla interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Użytkownikowi korzystanie z funkcji map.


8.2. Po wejściu przez Użytkownika na stronę internetową Administratora Google otrzymuje informację, że Użytkownik odwiedził serwis. Oprócz tego przekazywane są dane podane w punkcie VII Polityki Prywatności. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto Użytkownika, przez które Użytkownik jest zalogowany, czy konto Użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Google przyporządkowywał korzystanie ze stron Administratora do jego konta użytkownika na Google, musi się wylogować z konta Google. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do konta Użytkownika. Google zapisuje dane Użytkownika jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Analiza taka dokonywana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych Użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika oraz informowania innych Użytkowników sieci społecznościowej o aktywnościach Użytkowników na stronie Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zwrócić się do Google.


8.3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania zawarte jest w polityce Google. 


8.4. Google przetwarza Dane Osobowe również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield.

 

IX. Wtyczki Facebook

9.1. Ze  stroną internetową Administratora mogą być zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook (Facebook Ireland Ltd.). Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo serwisu Facebook lub przycisku „Like” lub „Lubię to” na stronie Administratora.


9.2. W trakcie wizyty na stronie Administratora poprzez uruchomienie przycisku wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebook. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decyduje Użytkownik poprzez podjęcie celowego działania.


9.3. Korzystanie ze strony internetowej Administratora i fanpage’a Administratora na Facebooku może być monitorowane przez Facebooka, jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku. Administrator nie ma wpływu na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook przyporządkowywał korzystanie ze stron Administratora do jego konta użytkownika na Facebooku, musi się wylogować z konta Facebook. Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation).


9.4. Każdorazowe wywołanie prowadzonych przez Administratora stron internetowych, z którymi są zintegrowane komponenty Facebooka (wtyczki Facebooka), powoduje automatyczne zlecenie poprzez te komponenty przeglądarce internetowej systemu komputerowego Użytkownika wczytanie obrazów odpowiednich komponentów Facebooka. Facebook otrzymuje informacje o tym, jakie konkretnie elementy strony internetowej Administratora są odwiedzane przez danego Użytkownika.


9.5. Administrator korzysta ze stron fanpage’a na Facebooku, za które ponosi wspólnie odpowiedzialność z Facebook Ireland Limited.


9.6. W ramach wspólnej odpowiedzialności z serwisem Facebook Administrator analizuje, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z  fanpage’a (dodatek Insights). Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach dodatku Insights zawarte są w serwisie Facebook.


9.7. W ramach dodatku Insights Administrator uzyskuje anonimowe statystyki – nie ma dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane przez Facebook.


9.8. Na stronach fanpage’a Administrator oferuje różne funkcje społecznościowe, za pomocą których Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami, zamieszczać posty i komentarze na tablicy, polubić wpisy lub je udostępnić. Informacje te są ogólnie dostępne i wszystkie informacje osobowe, które Użytkownicy tam zamieszczą lub udostępnią podczas rejestracji, są widoczne dla innych osób. Administrator nie kontroluje, jak inni Użytkownicy fanpage’a wykorzystają te informacje. 


9.9. Wszystkie dane wprowadzone w ramach funkcji społecznościowych Administrator gromadzi, aby móc udostępnić Użytkownikom te funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem. Przetwarzanie tych danych następuje, o ile jest to konieczne w celu świadczenia usług lub realizacji umowy lub ze względu na przeważający uzasadniony interes Administratora w tym, aby ułatwić korzystanie z  oferty i poprawić jej skuteczność.
 

X. Wtyczki Instagram

10.1. Administrator stosuje na stronie internetowej wtyczki serwisu społecznościowego Instagram (Facebook Ireland Ltd.). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama.


10.2. Gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową Administratora, która zawiera taką wtyczkę, poprzez aktywne kliknięcie na ten przycisk wtyczki przez Użytkownika powstaje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. Dzięki tej integracji Instagram uzyskuje informację o tym, że w przeglądarce użytkownika została otwarta odpowiednia strona internetowa Administratora, nawet jeśli Użytkownik nie posiada konta na Instagramie lub nie jest tam zalogowany. Ta informacja (wraz z adresem IP) jest przekazywana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera Instagrama i tam zapisywana.


10.3. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na Instagramie, jego wizyta na stronie internetowej Administratora może zostać przyporządkowana bezpośrednio do jego konta na Instagramie. Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacja ta również zostanie przekazana bezpośrednio do serwera firmy Instagram i tam zapisana. Oprócz tego informacje są publikowane na profilu użytkownika na Instagramie i wyświetlane jego kontaktom. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć polityce prywatności Instagrama 
(https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875).


10.4. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Instagram przypisywał dane zgromadzone w trakcie wizyty na stronie internetowej Administratora bezpośrednio do jego konta na Instagramie, musi się wylogować z Instagrama przed wizytą na naszej stronie.

 

XI. Wtyczki YouTube

11.1. W celu integracji filmów Administrator korzysta m.in. z usług serwisu YouTube (Google LLC).


11.2. Na stronie internetowej Administratora zastosowano wtyczki serwisu YouTube. Gdy Aktywne kliknięcie przez Użytkownika strony internetowej odpowiedniej wtyczki powoduje połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego połączenia do serwera YouTube przekazywana jest informacja o stronie internetowej Administratora, którą odwiedził. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, portal ten przyporządkowuje tę informację do osobistego konta danego Użytkownika.


11.3. W przypadku korzystania z wtyczki, np. kliknięcia na przycisk uruchamiający film, informacja ta jest także przyporządkowywana do konta Użytkownika. 


11.4. Użytkownik może zapobiec takiemu przyporządkowaniu poprzez wylogowanie ze swojego konta użytkownika w serwisie YouTube oraz z innych kont użytkownika YouTube i Google i usunięcie odpowiednich wtyczek tych firm przed korzystaniem ze strony internetowej Administratora. 


11.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych dostępne są w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/).

 

XII. Wtyczki LinkedIn

12.1. Stroną internetowa Administratora korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation.

 

12.2. Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po logo serwisu LinkedIn lub przycisku „Poleć” lub na stronie Administratora.

 

12.3. W trakcie wizyty na stronie Administratora poprzez uruchomienie przycisku wtyczki LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że Użytkownik odwiedził strony internetowe Administratora ze swojego adresu IP. Jeśli Użytkownik użyje przycisku LinkedIn “Poleć” i jest zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę Użytkownika z witryną Administratora z kontem użytkownika. 

 

12.4. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decyduje Użytkownik poprzez podjęcie celowego działania.

 

12.5. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, a także praw użytkowników 
z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć polityce prywatności LinkedIn na stronie (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

 

12.6. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby LinkedIn przypisywał dane zgromadzone w trakcie wizyty na stronie internetowej Administratora bezpośrednio do jego konta na LinkedIn, musi się wylogować z LinkedIn przed wizytą na naszej stronie. 

 

12.7. Jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.